Algemene voorwaardenPlastic Recycling Company B.V.

Algemene voorwaarden Plastic Recycling Company B.V.

Plastic Recycling Company B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 58276602 en is gevestigd op de Duinweg 12, 5482VR te Schijndel.

Versie 1.0 

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Opdrachtgever: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
4. Dienstverlener: de rechtspersoon die diensten aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Plastic Recycling Company.
5. Onder Plastic Recycling Company wordt tevens verstaan haar werknemers, en de door haar ingeschakelde derden.
6. Aanbod: Ieder schriftelijk en mondeling aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.
7. Diensten: de diensten die Plastic Recycling Company aanbiedt is het verwerken van grondstoffen.
8. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Plastic Recycling Company terzake de door de klant aangevraagde diensten.
9. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
10. Website: de website die door Plastic Recycling Company gebruikt wordt is https:// www.plasticrecyclingcompany.com.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Plastic Recycling Company, elke overeenkomst tussen Plastic Recycling Company en Opdrachtgever en op elke dienst die door Plastic Recycling Company wordt aangeboden.
2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Plastic Recycling Company aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Plastic Recycling Company is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Plastic Recycling Company is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door Plastic Recycling Company gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
2. Plastic Recycling Company is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen de daarin genoemde termijn is bevestigd, of door Opdrachtgever en/of Plastic Recycling Company feitelijke uitvoering is gegeven aan de offerte. Niettemin heeft Plastic Recycling Company het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Plastic Recycling Company gegronde reden te weigeren. Ook indien de in het aanbod genoemde product(en) in de tussentijd niet meer beschikbaar is, komt het aanbod c.q. offerte te vervallen en is Plastic Recycling Company niet aan het aanbod gehouden.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod (waaronder een foutieve prijsstelling) kunnen Plastic Recycling Company niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod, onder meer technische omschrijvingen, maatvoering, gewichtsopgave, rapporten, modellen zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
4. Een op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding bindt Plastic Recycling Company niet. De overeenkomst komt tot stand op de voorwaarden zoals in het aanbod en/of offerte neergelegd.
5. Levertijden in het aanbod van Plastic Recycling Company zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Plastic Recycling Company niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Dienstverlener heeft aanvaard.
2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Plastic Recycling Company, zal Plastic Recycling Company de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal veertien dagen geldig, daarna kan Plastic Recycling Company niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
3. Plastic Recycling Company is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk of per e-mail wordt gedaan door Plastic Recycling Company aan Opdrachtgever.
5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en/of de werkzaamheden of dienstverlening binnen deze periode uitgevoerd worden.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst
1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Plastic Recycling Company een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
2. Zowel Opdrachtgever als Plastic Recycling Company kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Plastic Recycling Company ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht, niet zijnde een duurovereenkomst, tussentijds op te zeggen.
6. Zowel Opdrachtgever als Plastic Recycling Company kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Plastic Recycling Company nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Plastic Recycling Company is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of sprake is van onvoorziene omstandigheden c.q. verborgen gebreken welke leiden tot extra of meer werkzaamheden, is Plastic Recycling Company gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 7 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen van overheidswege, verpakkingen en emballage. Ook de kosten van transport en brandstof zijn niet bij de prijs inbegrepen (op basis van goede bereikbaarheid).
2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Plastic Recycling Company gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
4. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Plastic Recycling Company te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Plastic Recycling Company. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Plastic Recycling Company een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald, in welk geval er tussentijds termijnfacturen in rekening gebracht kunnen worden.
6. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, of gedurende de uitvoering van de overeenkomst de kosten van Plastic Recycling Company toenemen, door omstandigheden buiten haar invloedssfeer is Plastic Recycling Company gerechtigd om haar prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Daarnaast kunnen de prijzen jaarlijks aangepast aan de kostprijsontwikkelingen binnen deze sector.
7. Indien Opdrachtgever een opdracht en/of overeenkomst binnen 3 dagen nadat deze door Plastic Recycling Company is bevestigd, annuleert, krijgt Opdrachtgever het reeds betaalde bedrag volledig teruggestort, behoudens het hierna bepaalde. Bij annulering langer dan 3 dagen na bevestiging van de opdracht en/of overeenkomst ontvangt Opdrachtgever slechts de helft (50%) van het reeds betaalde bedrag, tenzij anders expliciet is overeengekomen. In elk geval dient Opdrachtgever de reeds door Plastic Recycling Company daadwerkelijk gemaakte kosten te betalen indien Plastic Recycling Company reeds begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst.
8. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om aftrek, verrekening, opschorting of compensatie toe te passen ten aanzien van bedragen die Plastic Recycling Company op grond van de bestaande overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening brengt.

Artikel 8 – Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het direct opeisbare bedrag te voldoen. Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de rente en vervolgens op de oudste factuur.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Plastic Recycling Company zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Plastic Recycling Company meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Aanbieding en verwerking afvalstoffen
1. Opdrachtgever verplicht zich om bij de aanbieding van afvalstoffen duidelijke afspraken te maken met Plastic Recycling Company en deze strikt na te leven. Indien Plastic Recycling Company hierbij aanwijzingen geeft, is Opdrachtgever verplicht deze op eerste verzoek na te leven.
2. Opdrachtgever is voorts verplicht alle vereiste instructies met betrekking tot de te verrichten diensten aan Plastic Recycling Company te verstrekken, en tevens aan te geven waar (giftige) afvalstoffen vrij kunnen komen.
3. In geval van een overeenkomst tot vervoer van de afvalstoffen zal opdrachtgever Plastic Recycling Company eventueel benodigde documenten tijdig verstrekken. Opdrachtgever staat er voor in dat hij beschikt over de juiste vergunningen en documenten, welke naar waarheid en zonder fouten zijn opgemaakt.
4. Opdrachtgever betreedt het terrein van Plastic Recycling Company op eigen risico. Plastic Recycling Company is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken die veroorzaakt wordt op haar bedrijfsterrein. Opdrachtgever is verplicht zich aan alle geldende aanwijzingen en geldende voorschriften op het terrein van Plastic Recycling Company te houden.
5. In ontvangst name en acceptatie van de grondstoffen vinden slechts plaats indien en voor zover Opdrachtgever een omschrijving heeft verstrekt die tenminste voldoet aan de wettelijke vereisten van de betreffende grondstoffen. Indien de grondstoffen niet overeenkomen met hetgeen in de offerte en/of overeenkomst is overeengekomen, dient Opdrachtgever de grondstoffen direct terug te nemen. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6. De grondstoffen zijn na acceptatie en/of de in ontvangst name ( of feitelijke verlading), eigendom van Plastic Recycling Company, tenzij na acceptatie blijkt dat is afgeweken van de voorwaarden en instructies waaronder de aanlevering dient plaats te vinden. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, komt de eigendomsovergang per direct te vervallen en wordt zij geacht niet te hebben plaatsgevonden.
7. Plastic Recycling Company is te allen tijde gerechtigd om monsters en/of (indicatief) bodemonderzoek van de aangeboden grondstoffen te (laten) nemen en te (laten) analyseren. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Plastic Recycling Company zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. Bij de uitvoering van de diensten is Plastic Recycling Company niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Plastic Recycling Company, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
3. Plastic Recycling Company is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om een (vermeend) gebrek zelf te (laten) verhelpen zonder voorafgaand overleg en met uitdrukkelijke toestemming van Plastic Recycling Company.

Artikel 11 – (Op)Levering
1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Plastic Recycling Company of er door andere omstandigheden de opgegeven termijn niet gehaald kan worden, heeft Plastic Recycling Company recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Nimmer zijn de levertermijnen fatale termijnen. Overschrijding van een opgegeven termijn geeft opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Plastic Recycling Company bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht, indien Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de ontstane vertragingsschade.
3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Plastic Recycling Company gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
4. Plastic Recycling Company spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Plastic Recycling Company.
5. De aard van de werkzaamheden van Plastic Recycling Company brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Plastic Recycling Company nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Plastic Recycling Company.
6. Plastic Recycling Company staat er niet voor in dat de opgeleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor Opdrachtgever deze wil bestemmen zelfs niet als dat doel aan Plastic Recycling Company bekend is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Verpakking en transport
1. Plastic Recycling Company verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (BTW), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking/emballage in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
4. Elke Opdrachtgever wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste vergunningen. Ook aan een wijziging van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of aan door derden gemaakte bezwaren tegen de zaken kan niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend.

Artikel 13 – Onderzoek, reclames
1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen drie werkdagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden. Plastic Recycling Company erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Opdrachtgever.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen twee kalenderdagen na levering schriftelijk aan Plastic Recycling Company te worden gemeld op info@plasticrecyclingcompany.com. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij Plastic Recycling Company, vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Opdrachtgever bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Plastic Recycling Company terstond na ontdekking van dat gebrek schriftelijk te worden gemeld, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na ontdekking. Indien niet terstond gereclameerd wordt ten aanzien van ontdekte onzichtbare gebreken, vervalt voor Opdrachtgever het recht op reclame ter zake van die gebreken.
5. Indien Plastic Recycling Company BV niet binnen een week na aflevering een schriftelijke melding van de opdrachtgever heeft ontvangen worden de zaken geacht zonder enig gebrek te zijn afgeleverd.
6. Opdrachtgever kan niet reclameren ten aanzien van geleverde zaken die hij inmiddels heeft (door)verkocht. Ook heeft Opdrachtgever geen recht op reclame als er sprake is van geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen.
7. Reclames of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde zaken kunnen nimmer aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
8. Opdrachtgever mag tenzij op grond van door Plastic Recycling Company erkende reclame en door Plastic Recycling Company daartoe voorafgaand verleende schriftelijke toestemming geen geleverde zaken retour zenden.
9. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
10. Opdrachtgever dient Plastic Recycling Company in de gelegenheid te stellen een vermeend gebrek en/of een aanspraak te onderzoeken en indien Plastic Recycling Company de aanspraak honoreert het gebrek te herstellen.
11. De rechten van opdrachtgever vervallen indien hij het geleverde geheel of gedeeltelijk heeft verbruikt, bewerkt of verwerkt, vermengd met andere zaken, of aan derden heeft doorgeleverd danwel indien opdrachtgever zelf heeft getracht een vermeend gebrek te (laten) herstellen.

Artikel 14 – Risico overgang
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of producten en zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, of het moment waarop Opdrachtgever de producten op locatie van Plastic Recycling Company kan ophalen.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Plastic Recycling Company gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Plastic Recycling Company de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@plasticrecyclingcompany.com.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Plastic Recycling Company verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Plastic Recycling Company tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien Plastic Recycling Company op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 – Opschorting
1.Plastic Recycling Company heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur, grondstoffen. producten en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
2.Plastic Recycling Company is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Plastic Recycling Company is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
3. Bovendien is Plastic Recycling Company bevoegd de door haar en Opdrachtgever bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Plastic Recycling Company gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
4.Voorts is Plastic Recycling Company bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Plastic Recycling Company op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Plastic Recycling Company de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6. Plastic Recycling Company behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 – Overmacht
1. Plastic Recycling Company is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Plastic Recycling Company wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Plastic Recycling Company, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Plastic Recycling Company zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Plastic Recycling Company buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 18 – Garantie
1. Plastic Recycling Company staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels en/of voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
2. Indien de te leveren producten en/of zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Plastic Recycling Company de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, naar keuze van Plastic Recycling Company, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Opdrachtgever zich reeds om de vervangen zaak aan Plastic Recycling Company te retourneren en de eigendom aan Plastic Recycling Company te verschaffen.
3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Plastic Recycling Company, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Plastic Recycling Company heeft behandeld.
4. Indien sprake is van marktconforme afwijking, kan Opdrachtgever geen beroep doen op de garantie.

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Plastic Recycling Company leidt tot aansprakelijkheid van Plastic Recycling Company, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan.
2. Plastic Recycling Company is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Plastic Recycling Company geleverde diensten.
3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Plastic Recycling Company per gebeurtenis per jaar uitkeert.
4. Plastic Recycling Company is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
5. Plastic Recycling Company is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
6. Plastic Recycling Company staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Plastic Recycling Company verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Plastic Recycling Company sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Plastic Recycling Company vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Plastic Recycling Company binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 20 – Geheimhouding
1. Plastic Recycling Company en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. Indien Plastic Recycling Company op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Plastic Recycling Company zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Plastic Recycling Company niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen Plastic Recycling Company en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 21 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Plastic Recycling Company berusten uitsluitend bij Plastic Recycling Company en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Plastic Recycling Company rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Plastic Recycling Company. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Plastic Recycling Company opgeleverde zaken, dient Plastic Recycling Company expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Plastic Recycling Company rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
4. Indien Opdrachtgever een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Plastic Recycling Company vaststelt, of anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten, stelt Opdrachtgever Plastic Recycling Company hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 22 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Plastic Recycling Company geleverde zaken, blijven eigendom van Plastic Recycling Company totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen volledig uit alle met Plastic Recycling Company gesloten overeenkomsten is nagekomen. Opdrachtgever is verplicht het geleverde te verzekeren zolang nog niet volledig voldaan is aan de verplichtingen.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Opdrachtgever zal al datgene doen en nalaten wat nodig is om de eigendomsrechten van Plastic Recycling Company veilig te stellen.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Plastic Recycling Company zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat Plastic Recycling Company zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Plastic Recycling Company of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Plastic Recycling Company zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. Plastic Recycling Company heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Plastic Recycling Company. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Plastic Recycling Company de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Plastic Recycling Company worden vergoedt door Opdrachtgever.

Artikel 23 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Plastic Recycling Company verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
2. Opdrachtgever vrijwaart Plastic Recycling Company van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Plastic Recycling Company voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Plastic Recycling Company verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
5. Opdrachtgever staat er voor in dat door haar toedoen Plastic Recycling Company nimmer opdrachten uitvoert in strijd met de wet. Dienaangaande vrijwaart Opdrachtgever Plastic Recycling Company voor dergelijke aanspraken.

Artikel 24 – Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Plastic Recycling Company of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@plasticrecyclingcompany.com met als onderwerp “klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Plastic Recycling Company de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Plastic Recycling Company zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 25 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Plastic Recycling Company en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Plastic Recycling Company kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Plastic Recycling Company en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost Brabant, Locatie ‘s-Hertogenbosch tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.